Ochrana osobných údajov - kontaktný formulár

Ochrana osobných údajov

 podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( ďalej len Zákon) a podľa čl. 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej GDPR)

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Centrum voľného času IKAROS a FunFly

Dvorská 9, 94907 Nitra
IČO: 42338484
DIČ: 2120114183

Kontakt: info@rogalo-nitra.sk, tel. číslo : +421 905 654 471

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba nie je ustanovená vzhľadom k skutočnosti, že podľa rozsahu a predmetu činnosti túto povinnosť spoločnosť Centrum voľného času IKAROS nemá.

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
 • Pre potreby objednávok a informácií ohľadom objednávok a záujmu o let motorovým rogalom.
 1. Príjemcovia osobných údajov:
  • Príjemcom Vašich osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti poverení spracúvaním osobných údajov v oblasti personalistiky
  • Vami poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú poskytnuté ani tretej krajine.
 1. Lehota uchovania osobných údajov:
  • Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktom formulári a jeho prílohách budú uchované 2 roky.
  • Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátanie profilovania .

6. Práva dotknutej osoby:

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vami vyžiadané informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.
 • Právo na výmaz – máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícií v prípade, že účel, na ktorý boli použité už skončil.
 • Právo na prenos – máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli inému prevádzkovateľovi.

7. Centrum voľného času IKAROS a FunFly prehlasuje, že:

 • osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so Zákonom a GDPR
 • prijala primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie práv dotknutých osôb v súlade so Zákonom a GDPR

8. Súhlas dotknutej osoby

Ako záujemca o lietanie odoslaním formulára poskytujete osobné údaje v ňom dobrovoľne  a slobodne. Prevádzkovateľovi zároveň udeľujete svoj súhlas so spracúvaním takto poskytnutých údajov . Ste si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby uvedených vyššie. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.